602 585 323Potřebujete poradit?  Volejte po - pá 8:00 - 17:00
Vzorky podlah a koberců
Doprava nad 15 000 Kč zdarma
Skvělé hodnocení zákazníků
Sleva pro registrované až 25%

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen: „OP“)
obchodní společnosti NAVA INTERIER s.r.o., se sídlem podnikání 783 57, Suchonice č.p. 78, IČ: 068 99 536, DIČ: CZ06899536, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 73717, tel.: 602 585 323, email: info@navafloor.cz, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na webových stránkách https://www.navafloor.cz/ (dále jen „webové stránky“)


Čl. 1. Úvodní ustanovení
1.1 Tyto OP upravují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva
a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané
mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále
jen „kupní smlouva“).
1.2 Ustanovení OP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která na tyto OP odkazuje.
1.3 Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat v kupní smlouvě a mají přednost
před ustanoveními OP.
1.4 Ustanovení OP mají přednost před dispozitivními ujednáními obecně závazných předpisů,
především občanského zákoníku.
1.5 Znění OP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva
a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění OP.
1.6 Prodávající je podnikatelem - osobou, která při uzavírání smlouvy a plnění z této smlouvy
jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
1.7 Kupující - spotřebitel (dále jen „spotřebitel“) je podle § 419 občanského zákoníku každý
člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu
svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li spotřebitel
kupujícím, řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem, zákonem o ochraně
spotřebitele č. 634/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně
spotřebitele“) a dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
1.8 Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Je-li podnikatel kupujícím (dále jen
„podnikatel“), řídí se vztahy neupravené OP občanským zákoníkem a dalšími obecně
závaznými právními předpisy v platném znění.
1.9 Kupní smlouva a OP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém
jazyce.


Čl. 2. Uživatelský účet
2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webových stránkách může kupující
přistupovat
do svého uživatelského účtu (dále také jako „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu
může kupující provádět objednávání zboží.
2.2 V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání
zboží též bez registrace přímo z webových stránek.
2.3 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně
a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich
změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání
zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.4 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je
povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho
uživatelského účtu
a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany
kupujícího. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj
uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy (včetně OP).
2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména
s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř.
nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


Čl. 3. Kupní smlouva
3.1 Prezentace zboží umístěná na webových stránkách není nabídkou ve smyslu ustanovení §
1732 odst. 1 občanského zákoníku. Kupní smlouva je v souladu s ustanovením bodu 3.11
obchodních podmínek uzavřena akceptací objednávky kupujícího prodávajícím Ustanovení§
1732 odst. 2 občanského zákoníku se neužije. Fotografie umístěné na webových stránkách a
přiložené k jednotlivému zboží jsou pouze ilustrativní. Na základě žádosti kupujícího je
možné zaslání reálné fotografie.
3.2 Webové stránky obsahují všechny povinně sdělované informace pro spotřebitele
dle § 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 občanského zákoníku a dle § 11a a § 12 zákona o ochraně
spotřebitele. Těmito informacemi jsou: Obchodní firma, IČ, sídlo, telefonní číslo a adresa
elektronické pošty prodávajícího; označení zboží a popis jeho hlavních vlastností; cena zboží
včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků a včetně nákladů za navrácení
zboží, pokud toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou
(ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webovém rozhraní
obchodu a nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného
rozhodnutí); způsob platby; způsob a čas dodání; případné omezení pro dodání zboží; náklady
za balení a dodání; údaje o právech z vadného plnění. Informace o nákladech spojených s
dodáním jsou platné pouze pro doručování na území České republiky, zvlášť je pak stanovena
informace o ceně za doručení na Slovensko. Spotřebitel uzavřením smlouvy (odesláním
objednávky) prohlašuje, že se seznámil se všemi těmito informacemi. Tímto ustanovením
není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu na základě individuálně
sjednaných podmínek. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma,
je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení
minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní
obchodu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a
celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje
minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zboží zdarma podle předchozí
věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží
prodávajícímu uhradit.
3.3 Návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslání objednávky kupujícím (dále jen
„objednávka“) přes webové stránky internetového obchodu.
3.4 Veškeré objednávky jsou závazné.
3.5 Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil a souhlasí se OP, možnostmi
platby, dodacími podmínkami, náklady na dodání a balení, reklamačním postupem,
možnostmi odstoupení od smlouvy a ustanoveními o ochraně osobních údajů.
3.6 Objednávka obsahuje informace o objednávaném zboží, kupní ceně a způsobu její úhrady,
údaje o způsobu doručení a balení objednávaného zboží a ceny za tyto služby.
3.7 Před odesláním objednávky má kupující možnost zkontrolovat a změnit údaje, které
do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za
správné.
3.8 Objednávka je kupujícím odeslána kliknutím na tlačítko „Objednávka zavazující k platbě“.
3.9 Doručení objednávky potvrdí prodávající kupujícímu neprodleně elektronickou poštou na
elektronickou adresu kupujícího, kterou kupující uvedl při registraci uživatelského účtu (nebo
později změněnou), nebo uvedenou v objednávce.
3.10 Prodávající je oprávněn nechat si telefonicky nebo elektronickou poštou od kupujícího
potvrdit, ověřit nebo upřesnit objednávku, a to před odesláním potvrzení o přijetí objednávky
kupujícího.
3.11 Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí
objednávky (akceptací) zaslané prodávajícím elektronickou poštou na elektronickou adresu
kupujícího.
3.12 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení či telefonické
hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
3.13 V případě, že zboží, které bylo kupujícím objednáno v objednávce, nemá prodávající
v dispozici, oznámí to kupujícímu a kupní smlouva tak není uzavřena.
3.14 V případě, že se mezi odesláním objednávky a doručením o potvrzení jejího přijetí, změní
kupní cena daného zboží, platí vždy kupní cena uvedená v objednávce.
3.15 Zboží, které je prodejcem zabaleno a předáno dopravci k doručení se dále označuje také jako
„zásilka“.
3.16 UPOZORNĚNÍ KUPUJÍCÍHO OHLEDNĚ ŠARŽÍ PVC POVLAKOVÝCH KRYTIN:
- JINÉ ŠARŽE PVC PODLAHOVÝCH KRYTIN NEMUSEJÍ BÝT TOTOŽNÉ,
NAOPAK SE MOHOU ODLIŠOVAT;
- STEJNOU ŠARŽI MŮŽE PRODÁVAJÍCÍ ZAJISTIT (DODAT) POUZE U ROLÍ
PVC O STEJNÉ ŠÍŘI, A TO NA ZÁKLADĚ POŽADAVKU KUPUJÍCÍHO.
V případě takového požadavku, nechť jej kupující uvede do poznámky v objednávce
(objednávkovém formuláři);
- U ROLÍ A ŘEZŮ RŮZNÝCH ŠÍŘEK ROLE NELZE STEJNOU ŠARŽI ZAJISTIT
(DODAT).
- Nebude-li uveden požadavek na dodání řezů stejné šíře ve stejné šarži, bude
objednávka, respektive objednané zboží, vykryta (dodána) dle aktuálního
skladového množství zboží.
- Z důvodu nemožnosti dodržení stejné šarže u řezů různých šířek zásadně
nedoporučujeme pokládku řezů různých šířek vedle sebe v jedné místnosti.

Čl. 4. Kupní cena, dodací podmínky a platební podmínky
4.1 Kupní ceny zboží jsou uvedeny na webových stránkách včetně daně z přidané hodnoty.
V kupních cenách zboží není zahrnuta cena za dopravu zboží.
4.2 V případě změny příslušného právního předpisu upravujícího výši daně z přidané hodnoty,
případně daňovou povinnost vůbec, bude prodávajícím upravena daň v souladu s platným
právním předpisem.
4.3 Náklady na dopravu: Zboží je standardně doručováno přepravní společností DHL / PPL, na
vyžádání společností Toptrans (cena dopravného bude zákazníkovi poskytnuta po specifikaci
množství a doručovací adresy). Náklady na dopravu přepravní společností DHL / PPL:
4.3.1 Objednávka do 10.000,- Kč - 349,- Kč (netýká se interiérových dveří a nivelačních hmot),
4.3.2 Objednávka od 10.000,- Kč do 14.999 – 199,- Kč (netýká se interiérových dveří a nivelačních
hmot),
4.3.3 Objednávka od 15.000,- Kč – zdarma (netýká se interiérových dveří a nivelačních hmot),
4.3.4 Osobní odběr – zdarma,
4.3.5 Cena dopravného interiérových dveří a obložkových zárubní Vám bude na základě
dotazu sdělena našimi pracovníky,
4.3.6 Cena dopravného nivelačních hmot je kalkulována dle hmotnosti a místa doručení. Cena
dopravného bude vypočtena a bude Vám poskytnuta po upřesnění konkrétního produktu,
množství a místa doručení.
4.4 Platba kupní ceny za zboží a ceny služeb uvedených výše může být kupujícím provedena
následujícími způsoby:
4.4.1 Platba v hotovosti při osobním odběru : zdarma
4.4.2 Platba bankovní převod pro platbu předem / běžný bankovní převod
účet v měně KČ - číslo účtu: 5218183359 / 0800 : zdarma
účet v měně € EURO - číslo účtu: 2197164293 / 0800 , IBAN CZ11 0800 0000 0021
9716 4293 , BIC GIBACZPX : dle aktuální sazby banky
4.4.3 Platba v hotovosti na dobírku ČR: 50,- Kč
4.4.4 Platba on-line internetové bankovnictví: zdarma
Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby,
společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod
dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně
zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.
Platba kartou
Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte
číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém
proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak
budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své
banky.
Platba bankovním převodem
Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána
ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte
jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz.
Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena
okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.
4.5 Zboží na Slovensko je odesíláno společností DHL, případně Toptrans. Cena dopravného Vám
bude našimi pracovníky vypočtena dle aktuálního ceníku přepravce, hmotnosti zásilky a adresy
doručení. Po uskutečnění objednávky Vás budeme o ceně dopravného informovat. Pro stanovení
ceny před uskutečněním objednávky nás prosím kontaktujte na email info@navafloor.cz. Platba
bankovním převodem před odesláním zboží je v tomto případě zdarma. Platba dobírkou je v tomto
případě zpoplatněna příplatkem (částkou) za tuto službu ve výši 400,- Kč.
4.6 Objednané zboží se expeduje dle jeho dostupnosti a provozních možností prodávajícího
v co nejkratší době, obvykle do pěti (5) pracovních dnů od potvrzení objednávky. Balíkové
( kusové) zboží s označením dostupnosti ‚skladem‘ je odesíláno zpravidla do 2-3 pracovních
dnů, řezové zboží (PVC/koberce) odesíláme zpravidla do 4-5 pracovních dnů, ostatní zboží je
odesíláno dle dostupnosti uvedené v kartě zboží.
4.7 Objednané zboží je expedováno každý týden od pondělí do pátku vyjma dnů pracovního
klidu.
4.8 Při platbě předem převodem na účet se zboží expeduje až po připsání platby na účet
prodávajícího.
4.9 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené
s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí
se kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.
4.10 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno
ustanovení čl. 4.5 a/nebo 4.12 OP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
4.11 U některého specifického druhu zboží, zejména u zboží upraveného podle přání kupujícího
nebo pro jeho osobu nebo u zboží, které je dodáváno pouze na objednávku, je prodávající
oprávněn požadovat úhradu až 100 % z kupní ceny a z ceny služeb výše uvedených předem, a
to bankovním převodem dle bodu 4.4.2.
4.12 V případě platby v hotovosti na dobírku nebo při osobní odběru je kupní cena splatná při
převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření
kupní smlouvy. Nebude-li do této doby kupní cena uhrazena, je kupní smlouva uplynutím
doby splatnosti automaticky zrušena.
4.13 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně
s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek
kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
4.14 Ke každé dodávce zboží je přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací list.
4.15 Vyexpedování (odeslání) zásilky je kupujícímu standardně oznamované elektronickou poštou
nebo prostřednictvím textové zprávy na elektronickou adresu nebo telefonní číslo uvedené
kupujícím v objednávce.
4.16 Kupující se zavazuje, že po přijetí oznámení o odeslání objednávky, případně po zanechání
zprávy o možnosti převzít si zásilku dopravcem, převezme zboží od dopravce neprodleně a v
co nejkratším čase, aby nedošlo k poškození, případně znehodnocení zboží.
4.17 V případě, že kupující nepřevezme zboží neprodleně, co je mu to umožněno, přechází
nebezpečí hrozící z důvodu poškození zásilky (zboží) nepřevzetím této zásilky včas, na
kupujícího.
4.18 Z důvodu řádného uplatnění a vyřízení reklamace přepravy prodávajícím u přepravní
společnosti je zapotřebí, aby kupující již při převzetí zásilky, ještě za přítomnosti řidiče
dopravce, zkontroloval zachování a nepoškozenost obalu zásilky a v případě zjištění
poškození obalu zásilky, již při předání zásilky (zboží), sepsal s řidičem dopravce protokol o
poškození, zásilku nepřevzal a ještě téhož dne informoval prodávajícího a sdělil mu, z jakého
důvodu zasílanou zásilku (zboží) nepřevzal. Prodávající následně zvolí odpovídající postup a
vyvine veškeré úsilí k včasnému doručení nové zásilky. Pokud kupující zjistí, že obsah
zásilky je poškozený až po jejím převzetí a rozbalení, je důvodu řádného uplatnění a vyřízení
reklamace přepravy prodávajícím u přepravní společnosti zapotřebí, aby kupující informoval
prodávajícího neprodleně emailem s přiložením odpovídajících fotografií nejpozději do 2
pracovních dnů ode dne doručení zásilky. V uvedeném případě a z uvedených důvodů nechť
kupující zašle prodávajícímu následující dokumenty a fotografie:
- informace o objednávce – číslo objednávky nebo číslo daňového dokladu/faktury;
- kopii dokladu o převzetí zboží příjemcem / přepravní list;
- fotografie:
- celkové zobrazení obalu zásilky;
- celkové zobrazení poškozené části obalu zásilky;
- celkové zobrazení přepravního štítku zásilky;
- manipulační značky;
- výplně a umístění zboží v balení (kartony, folie, vzduchová výplň, paleta, ochranné
rohy, ….);
- celkové zobrazení poškozeného zboží.
Dle požadavku přepravní společnosti, nechť jsou fotografie v kvalitě alespoň px a ve
formátu .jpg nebo .img.
4.19 Kontrolu kvality a kvantity dodaného zboží je kupující povinen provést s nejvyšší možnou
opatrností tak, aby nedošlo k poškození či ztrátě zboží.
4.20 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím
v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.21 Kupující je seznámen s tím, že v případě, že bezdůvodně odmítne zboží od dopravce převzít,
tj. neoznámí včas a řádným způsobem, že si zásilku nemůže převzít, nebo v případě, pokud je
z důvodů na straně kupujícího nutno zásilku doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než
bylo uvedeno v objednávce, je prodávající oprávněn požadovat úhradu vzniklých nákladů
vynaložených na opakované odeslání zboží kupujícímu. Tyto náklady je povinen
prodávajícímu uhradit na základě faktury vystavené prodávajícím a doručené kupujícímu na
jeho adresu nebo emailem. Kupující je tuto fakturu povinen uhradit neprodleně po jejím
doručení, případně ve splatnosti na faktuře uvedené. Toto ustanovení neplatí v případě, že
kupující včas (alespoň jeden den předem) před expedicí zásilky toto oznámil prodávajícímu a
prodávající doručení oznámení kupujícímu potvrdil. S tímto kupující souhlasí a výslovně
potvrzuje, že nejde o překvapivé ujednání.
4.22 Nepřevezme-li si kupující zboží, a to se po neúspěšném doručení vrátí zpět prodávajícímu,
kupní smlouva zaniká. V takovém případě jsou obě smluvní strany povinny vrátit si vše, co od
druhé strany obdržely. Prodávajícímu vzniká nárok na náhradu nákladů spojených
s neúspěšným doručením zboží kupujícímu. Prodávající je oprávněn v takovém případě výši
vzniklých nákladů započíst na kupní cenu, byla-li kupujícím uhrazena. S tímto kupující
souhlasí a výslovně potvrzuje, že nejde o překvapivé ujednání.
4.23 Objednané zboží je možné vyzvednout osobně po potvrzení objednávky ve výdejním skladu v
areálu Osmek, Za Mlýnem 2945/56, 750 02 Přerov po předchozí domluvě. Termín a čas
vyzvednutí bude s kupujícím dohodnut telefonicky nebo emailem.
4.24 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.25 Kupující se zavazuje, že neprodleně po přijetí zboží si podrobně přečte přiložený návod,
pokud je přiložen, a bude se jím řídit.


Čl. 5. Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody
5.1 Kupující nabývá vlastnického práva k zakoupenému zboží až úplným zaplacením kupní ceny
za toto zboží.
5.2 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží, případně okamžikem, kdy
mu prodávající umožnil se zbožím nakládat.


Čl. 6. Práva a povinnosti při vadném plnění
6.1 Kupující, který není spotřebitelem, má při vadném plnění následující práva a povinnosti:
6.1.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099
až 2117 občanského zákoníku).
6.1.2 Prodávající odevzdá kupujícímu zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li jakost a provedení ujednáno, plní prodávající v jakosti a provedení vhodné pro
účel patrný ze smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
6.1.3 Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v bodě 6.1.2, má vadu. Za vadu se považuje i plnění
jiného zboží.
6.1.4 Plyne-li z prohlášení prodávajícího nebo z dokladu o dodání, že prodávající dodal
menší množství zboží, nevztahuje se na chybějící zboží ujednání o vadách zboží a
prodávající toto chybějící zboží doplní, nebo poskytne přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.1.5 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při přechodu
nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i
později vzniklá vada, kterou způsobí prodávající porušením své povinnosti.
6.1.6 Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením
obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo při převzetí zboží, ledaže jej
prodávající výslovně ujistil, že je zboží bez vad nebo vadu lstivě zastřel.
6.1.7 Kupující zboží prohlédne co nejdříve od přechodu nebezpečí škody na zboží a
přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství, v případě odeslání zboží se tímto
okamžikem rozumí převzetí zboží kupujícím od dopravce.
6.1.8 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
6.1.8.1 na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním
chybějícího zboží,
6.1.8.2 na odstranění vady opravou zboží,
6.1.8.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
6.1.8.4 odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo
bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu již není kupující
bez souhlasu prodávajícího oprávněn změnit, což neplatí v případě, kdy žádá opravu
neopravitelné vady. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě, či oznámí-li
kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady
přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si
kupující své právo včas má práva podle bodu 6.1.9.
6.1.9 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění
vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.1.10 Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny, nebo neodstoupí od smlouvy,
může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může
prodávající odstranit dle své volby opravou zboží nebo dodáním nového zboží,
přičemž tato volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
6.1.11 Neodstraní-li prodávající vadu zboží včas nebo vadu zboží odmítne odstranit, může
kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou
volbu již nemůže bez souhlasu prodávajícího změnit.
6.1.12 Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady (prodávajícího)
zboží původně dodané.
6.1.13 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li
vrátit zboží v takovém stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí v případech
stanovených občanským zákoníkem.
6.1.14 Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
6.1.15 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího elektronickou poštou
na emailové adrese info@navafloor.cz.
6.1.16 Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné
prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li
se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté,
co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po
odevzdání zboží. K účinkům podle předchozí věty soud přihlédne jen k námitce
prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na
námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které prodávající v době odevzdání věci
věděl nebo musel vědět.
6.2 Kupující, který je spotřebitelem má při vadném plnění následující práva a povinnosti (článek
6.2 se užije výlučně v případě, pokud je kupující spotřebitelem):
6.2.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099
až 2117 a § 2161 až 2174b s výjimkou ustanovení § 1923, 2106 a 2107 občanského
zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších
předpisů).
6.2.2 Kupující, který je spotřebitelem, má práva a povinnosti z vadného plnění uvedená v
článku 6.1 OP pouze v případě, že nejsou v rozporu s ustanoveními článku 6.2 nebo
obecně závaznými právními předpisy, zejména se tedy ve vztahu ke spotřebiteli neužijí
ustanovení 6.1.1, 6.1.4, 6.1.8 až 6.1.11, 6.1.14 až 6.1.16. Kupující, který je spotřebitel
má dále níže uvedená, práva a povinnosti z vadného plnění.
6.2.3 Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy zboží převzal,
6.2.3.1 odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti,
kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,,
6.2.3.2 je vhodné k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající
souhlasil,
6.2.3.3 je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu
k montáži nebo instalaci,
6.2.3.4 je vhodné k účelu, k němuž se zboží tohoto druhu obvykle používá, i s
ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo
kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,
6.2.3.5 zboží množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti,
kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož
druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná
prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním
řetězci, zejména reklamou nebo označením (Prodávající není vázán veřejným
prohlášením podle tohoto bodu, prokáže-li, že si ho nebyl vědom nebo že
bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem,
jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv),
6.2.3.6 je zboží dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných
pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat a
6.2.3.7 zboží odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které
prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.
6.2.4 Body 6.2.3.4 až 6.2.3.6 se nepoužijí v případě, že prodávající kupujícího před
uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost zboží liší a kupující s tím
při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.
6.2.5 Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná
již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu,
po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
6.2.6 Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí.
Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po
dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat. Soud právo z vady přizná i v případě, že
nebyla vytknuta bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči
zjistit. Při koupi použitého zboží je doba uvedené v první větě tohoto ustanovení
zkrácena na dobu jednoho roku.
6.2.7 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci
není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci
opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.
6.2.8 Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může
požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob
odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný;
to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez
vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro
kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo
nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc
měla bez vady.
6.2.9 Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu
nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující
věc koupil. 
6.2.10 Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:
6.2.10.1 Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. 6.2.10
OP,
6.2.10.2 se vada projeví opakovaně,
6.2.10.3 je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo
6.2.10.4 je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude
odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.
6.2.11 Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy (ve smyslu
čl. 6.2.12 OP). Má se za to, že vada věci není nevýznamná (ustanovení § 2110 a 2111
občanského zákoníku se neužijí).
6.2.12 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez
zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.
6.2.13 Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě
určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším,
kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
6.2.14 S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající
povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s
ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve
svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné
potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím
obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje
kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se
vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
6.2.15 Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být
informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud
se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku
poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném
nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době
s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu,
pro nějž je kupující požadoval.
6.2.16 Po marném uplynutí lhůty podle čl. 6.2.15 OP může kupující od kupní smlouvy
odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
6.2.17 Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby
určené k provedení opravy.
6.2.18 Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého byla zboží koupeno. Je-li však k opravě
určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro spotřebitele bližším,
spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.
6.2.19 Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit telefonicky na
čísle 602 585 323 či elektronickou poštou na emailové adrese info@navafloor.cz .
6.2.20 Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při
uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


Čl. 7. Reklamační postup
7.1 Odpovědnost za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým
užíváním, nevhodným ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, způsobí-li vadu kupující
či jiná osoba, neodbornou manipulací nebo péčí, úmyslným poškozením nebo na závady, na
které byl kupující upozorněn předem.
7.2 U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána
nižší cena.
7.3 Reklamací se rozumí uplatnění (vytknutí, oznámení) vad zboží u prodávajícího a jeho
následné vyřízení prodávajícím. Reklamovaným zbožím se rozumí zboží zakoupené
kupujícím, u kterého byla u prodávajícího uplatněna vada.
7.4 Reklamace musí být kupujícím uplatněna bez zbytečného odkladu po jejím zjištění.
7.5 Reklamaci lze uplatnit zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího: Navafloor.cz,
Areál Osmek, Za Mlýnem 56, 750 02 Přerov.
7.6 Reklamaci lze uplatnit prostřednictvím e-mailu, který kupující zašle na emailovou adresu
info@navafloor.cz.
7.7 Spotřebitel je oprávněn provést reklamaci i telefonicky na číslo 602 585 323.
7.8 Kupující je povinen v rámci reklamace uvést své kontaktní údaje, zejména jméno a příjmení,
adresu, telefonický a emailový kontakt.
7.9 V případě, že kupující požaduje zasílání informací o reklamaci na jinou adresu, musí tuto
skutečnost uvést v oznámení o reklamaci.
7.10 Prodávající neodpovídá za nedoručení emailové zprávy do schránky prodávajícího, případně
za ztrátu reklamace prostřednictvím pošty, tj. nedoručení poštovní zásilky.
7.11 Příjem reklamace prodávající potvrdí písemně, zpravidla formou e-mailu.
7.12 Kupující je v reklamaci povinen popsat závady na zboží.
7.13 Prodávající neodpovídá mj. za ty vady zboží, které byly způsobeny neodbornou manipulací či
činnostmi v rozporu s návodem, pokud byl ke zboží přibalen.
7.14 Kupující zašle poštovní zásilkou, nebo osobně dopraví reklamované zboží, spolu s kopií
dokladu o zaplacení, na adresu provozovny prodávajícího: Navafloor.cz, Areál Osmek, Za
Mlýnem 56, 750 02 Přerov a to po předchozím oznámení reklamace.
7.15 Zboží není kupující oprávněn poslat prodávajícímu zpět na dobírku, takové zboží nebude
prodávajícím převzato.
7.16 Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů.
7.17 Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré
podklady potřebné pro vyřízení reklamace. Toto ustanovení se neaplikuje, pokud je kupujícím
spotřebitel.
7.18 Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů potřebných pro vyřízení reklamace od
kupujícího bez zbytečného odkladu poté, co se o této skutečnosti dozví.
7.19 Lhůta pro vyřízení reklamace je od vyžádání podkladů pozastavena až do jejich dodání. Toto
ustanovení se neaplikuje, pokud je kupujícím spotřebitel.
7.20 Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze aplikovat jakákoli ustanovení právních
předpisů či těchto OP týkající se práv z vadného plnění kupní smlouvy ani práv spotřebitele.
Takovéto plnění se řídí podle ustanovení občanského zákoníku o darovací smlouvě.


Čl. 8. Poučení kupujícího – spotřebitele a odstoupení od smlouvy
8.1 Článek 8 se užije pouze v případě, pokud je kupující spotřebitelem. Kupující, který je
spotřebitelem, odesláním objednávky prohlašuje, že se již před uzavřením smlouvy v
internetovém obchodě v OP seznámil s veškerými údaji, které mu je prodávající na základě
občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele povinen sdělit.
8.2 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné
odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je:
8.2.1 zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním
potřebám,
8.2.2 zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží,
které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,
8.2.3 zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických
důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující porušil, a
8.2.4 zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu,
pokud jej kupující porušil.
8.3 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 8.2 OP či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy
odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1
a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů
ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží,
nebo:
8.3.1 poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží,
které jsou dodávány samostatně,
8.3.2 poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí,
nebo
8.3.3 první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží
po ujednanou dobu.
8.4 Spotřebitel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči
prodávajícímu. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno (sděleno) ve
lhůtě uvedené v čl. 8.3 OP. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový
formulář poskytovaný prodávajícím uvedený v čl. 11 OP. Odstoupení od kupní smlouvy může
kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické
pošty prodávajícího.
8.5 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy podle předcházejícího bodu, je prodávajícímu povinen
vrátit též všechny dárky a jiné výhody, které od prodávajícího v rámci objednávky obdržel
zdarma, protože odstoupením od smlouvy podle článku 8 OP odstupuje spotřebitel rovněž od
darovací smlouvy na dárek či jinou výhodu. V opačném případě, tedy pokud spotřebitel tento
dárek či jinou výhodu poskytnutou mu prodávajícím nevrátí, je prodávající oprávněn započíst
si na kupní cenu, kterou bude spotřebiteli vracet hodnotu dárku či jiné výhody.
8.6 Odstoupení od smlouvy je účinné doručením prodávajícímu.
8.7 V odstoupení od smlouvy kupující uvede, že odstupuje od smlouvy, uvede číslo objednávky,
datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněžitých prostředků.
8.8 V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující
zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů
od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta
podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží
prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou
poštovní cestou..
8.9 Kupující není oprávněn zboží zaslat prodávajícímu na dobírku, prodávající takto zaslané
zboží nepřevezme.
8.10 Kupující je povinen zboží zaslat prodávajícímu ve vhodném obalu k přepravě tak,
aby při přepravě nedošlo k poškození zboží. V případě, že jednáním kupujícího vznikne
prodávajícímu škoda, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména v případě neúplnosti
zboží, poškození zboží apod.). Prodávající neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození
zboží během přepravy.
8.11 Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu, kterou od něj obdržel a náklady na
dodání zboží, Pokud je hradil. Jestliže spotřebitel zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání
zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši
odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží..
8.12 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 8.3 OP vrátí prodávající peněžní prostředky
přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím,
a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž
oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným
způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní
prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že
zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve..
8.13 Spotřebitel odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku
nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a
funkčností zboží. Vrátí-li kupující po odstoupení od smlouvy zboží poškozené, nebo
s hodnotou jinak sníženou v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné pro prohlídku
zboží, odpovídá prodávajícímu za takto sníženou hodnotu. Rozdíl mezi kupní cenou zboží a
sníženou hodnotou zboží je kupující povinen prodávajícímu uhradit, případně pokud ještě
nebyla kupní cena kupujícímu prodávajícím vrácena, je prodávající oprávněn si rozdíl mezi
kupní cenou zboží a sníženou hodnotou zboží jednostranně započíst na částku, kterou bude
vracet kupujícímu. S tímto kupující souhlasí a výslovně potvrzuje, že nejde o překvapivé
ujednání.
8.14 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku
právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy
odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající
kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.


Čl. 9. Ochrana osobních údajů
9.1 Informace o zpracování osobních údajů nalezne kupující v samostatném dokumentu na
https://www.navafloor.cz/ pod názvem „Zpracování osobních údajů“.


Čl. 10. Ostatní ujednání
10.1 Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
info@navafloor.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím
stanovena.
10.2 Tyto OP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření
kupní smlouvy. Objednávka je po svém potvrzení prodávajícím jako uzavřená smlouva mezi
kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění.
10.3 Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném
v den akceptace objednávky prodávajícím včetně ceny objednaného zboží uvedené v
potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
10.4 Náklady na uplatnění práv, plynoucích ze závazkového právního vztahu, založeného kupní
smlouvou mezi kupujícím a prodávajícím, nese každá ze smluvních stran v plném rozsahu
sama.
10.5 Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího postoupit svou pohledávku vůči
prodávajícímu vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
10.6 Veškeré informace publikované v internetovém obchodě www.navafloor.cz jsou chráněny
autorským zákonem a jakákoli jeho část nesmí být kopírována a zpřístupněna dalším osobám
bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
10.7 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.
10.8 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní
inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa:
https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a
kupujícím z kupní smlouvy.
10.9 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha
2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení
spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES
(nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
10.10Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je
oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu
provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany
osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce
vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
10.11Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.
10.12Ustanovení těchto OP, která by byla v rozporu s právy spotřebitele, se v právních vztazích,
jejímž účastníkem by byl na straně kupujícího spotřebitel, neužijí. Ustanovení těchto OP,
která by byla v rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů se
neužijí a namísto nich se užije právní úprava obecně závazných právních předpisů.
10.13Tyto OP nabývají platnosti a účinnosti dnem 16.02.2024.

Čl. 11. Formulář pro spotřebitele k odstoupení od smlouvy dle čl. 8

 

 
 
 

 

Vzorky podlah a koberců
Doprava nad 15 000 Kč zdarma
Skvělé hodnocení zákazníků
Sleva pro registrované až 25 %
Volejte 602 585 323
Jsme tady pro Vás vždy po - pá 8:00 - 17:00
Napište nám na
info@navafloor.cz
Akceptujeme tyto platby
comgate
visa
mastercard
gpay
applepay
gdprhttps
Můj projekt
Vypočítejte si rozměr Vaší podlahy
Zadejte rozměry nebo rozlohu pokoje
Rozměry
x
Objednávka vzorku
Vaše e-mailová adresa
Zadávejte ve tvaru +420 XXX XXX XXX.
Vaše jméno
Vaše příjmení
Ulice a číslo popisné.
Město
PSČ
Registrace